นายพีรพัฒน์ พรหมปาน

0 comment

:
หน้าที่:
ฝ่ายงาน: ฝ่ายพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย (หัวหน้าฝ่าย)
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 0-7791-3333 ต่อ 5103
e-mail: peerapat@sru.ac.th
ความสนใจ: Web Content and Web Design , Multimedia , Digital Media Production , Digital library and Institutional repository , Information Retrieval , Helpdesk management system
ผลงานที่ผ่านมา:

 

ด้านการพัฒนาและดูแลเว็บไซต์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

  ปัจจุบัน

  พ.ศ. 2560

  พ.ศ. 2554 – 2556

  พ.ศ. 2554

 

ด้านผลิตสื่อและโสตทัศนูปกรณ์

  พ.ศ. 2561

  พ.ศ. 2560

  พ.ศ. 2560-2555

 

ด้านวิทยากร

  พ.ศ. 2560

  พ.ศ. 2559

  พ.ศ. 2554

 

ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศอื่นๆ 

รางวัลและการยกย่องเชิดชูเกียรติ:

  พ.ศ.2560

  พ.ศ. 2555

การฝึกอบรมและดูงาน:

  พ.ศ. 2560

  พ.ศ. 2559

  พ.ศ. 2557

  พ.ศ. 2556

  พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

เป็นกรรมการและงานพิเศษอื่นๆ:

  พ.ศ. 2560

  พ.ศ. 2557

  พ.ศ. 2556-2557

  พ.ศ. 2555

  พ.ศ. 2554-2557