นายไตรเพชร พลดี

0 comment

:
หน้าที่:
ฝ่ายงาน: ฝ่ายพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 077-355657
e-mail: phetit_sru@hotmail.com
ความสนใจ: ไอที และ นวัตกรรม
ผลงานที่ผ่านมา:


ด้านระบบงานห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) และเทคโนโลยีสารสนเทศ

  พ.ศ. 2560

  พ.ศ. 2559 - 2553


ด้านผลิตสื่อและโสตทัศนูปกรณ์

  พ.ศ. 2561

  พ.ศ. 2560

  พ.ศ. 2560-2555

การฝึกอบรมและดูงาน:

พ.ศ. 2556

พ.ศ.2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559