พิมพ์

คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสถาบัน คณะ บันฑิตวิทยาลัย สำนัก วิทยาลัย ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2547 ข้อ 4 สภามหาวิทยาลััยราชภัฏุสุราษฎร์ธานี จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตามความในมาตรา 41 วรรคสอง แห่งประพระราชบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547) ประกอบด้วย

ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา น้อยดอนไพร
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรรมการ

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา น้อยดอนไพร
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
ฝ่ายศูนย์คอมพิวเตอร์

นางนันทนา เดชเกิด
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
ฝ่ายหอสมุดกลาง

อาจารย์กิ่งกาญจน์ สุพรศิริสิน
รองผู้อำนวยการสำนักฯ
ฝ่ายศูนย์ภาษา

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
     

รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชชัย เอ้งฉ้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการและเลขานุการ

     
     
อาจารย์กานต์ธิดา บุญมา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
   นางศันสนีย์ ชูเชื้อ
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
    นางเอื้อมพร แย้มเนตร
ตัวแทนบุคลากร
นางเทพินทร์ ภพทวี
ตัวแทนบุคลากร