นางสาวทิพวรรณ อักษรทิพย์

0 comment

:
หน้าที่:

บริการหนังสือวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยและสารนิพนธ์วิเคราะห์หมวดหมู่ทำรายการ หนังสือวิทยานิพนธ์ จัดหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆและ จัดเก็บทั้งในรูปแบบเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการยืม-คืน รวมถึงแนะแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมให้กับผู้ใช้บริการในรูปแบบการบริการตอบคำถาม บริการยืมระหว่างห้องสมุดบริการแนะนำการสืบค้น

ฝ่ายงาน: บริการสารนิเทศ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 0-77913-336 ต่อ *5801
e-mail: thippawan.aks@sru.ac.th
ผลงานที่ผ่านมา:
พ.ศ.2557 นิเทศ รร.ตชด (16-17 มิ.ย.57)
พ.ศ.2558 เตรียมการรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ รร.ตชด
การฝึกอบรมและดูงาน:

พ.ศ.2555


 พ.ศ.2557   

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2560