นางสาววิลาวัณย์ สมบูรณ์

0 comment

:
หน้าที่:

ธุรการและติดต่อประสานงานทั่วไป

ฝ่ายงาน: ธุรการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 0-7791-3333 ต่อ 1144
e-mail: wilawan_jime@hotmail.com
การฝึกอบรมและดูงาน:
พ.ศ. 2553 อบรมโครงการพัฒนาจิตตปัญญา ณ หอพุทธทาสฯ จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (24 พ.ค. 53)
พ.ศ. 2553  อบรมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ  ณ หอพุทธทาสฯ จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (26-27 พ.ค. 53)
พ.ศ. 2553  อบรมเชิญปฏิบัติการการเขียนในงานสารบรรณ ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดโดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (7-8 ก.ค. 53)
พ.ศ. 2553  อบรมโครงการจัดการความรู้สู่การบริการที่เป็นเลิศ ณ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (28 ส.ค. 53)
พ.ศ. 2554  อบรมโครงการจัดการความรู้สู่การบริการที่เป็นเลิศ เรื่องการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ 2 จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (11 มิ.ย. 54)
พ.ศ. 2555  ประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษา ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย จัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา (17 พ.ค. 55)
พ.ศ. 2555   อบรมโครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงและทบทวนการจัดวางระบบควบคุมภายใน ณ อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ จัดโดยกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (23-24 พ.ค. 55)
พ.ศ. 2555   อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft 2010 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ จัดโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (9-10 ส.ค. 55)
พ.ศ. 2555   อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยด้วยโปรแกรม OpenStat ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ จัดโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (9 ก.ย. 55)
พ.ศ. 2555   ประชุมโครงการเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (17-18 ก.ย. 55)
พ.ศ. 2556  ประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษา  ณ อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ จัดโดยสำนักประกันคุณภาพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (15 มี.ค. 56)
พ.ศ. 2556   ประชุมเกี่ยวกับระบบงานธุรการและงานสารบรรณ ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (23 เม.ย. 56)
พ.ศ. 2556   อบรมโครงการจัดการความรู้เรื่องกระบวนทัศน์การดำเนินงานสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งอาเซียน ณ จ.กระบี่ จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (29-30 เม.ย. 56)
พ.ศ. 2556   ประชุมการจัดทำยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (9-10 ก.ย. 56)
พ.ศ. 2557  อบรมหลักสูตรภาษาพม่า ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ จัดโดยศูนย์อาเซียนศึกษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (3-5 ก.พ. 57 27-29 ม.ค. 57 )
พ.ศ. 2557   ร่วมโครงการเปิดโลกกิจกรรมสู่การเรียนรู้ กิจกรรม ศิลปะการผูกผ้า และศิลปการพับเหรียญโปรยทาน ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ 2 จัดโดย หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (3-4 ก.พ. 57)
พ.ศ. 2557   อบรมโครงการบริหารความเสี่ยงสำนักวิทยบริการฯ ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (31 มี.ค. - 1 เม.ย. 57)
พ.ศ.2557 โครงการเหลียวหลัง แลหน้า พัฒนาการให้บริการสำนักฯ ณ ตาลคู่ บีช รีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (16-17 มิ.ย.57)
  การจัดทำข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ห้องอรพิน โรงแรมทวิน โลตัส จ.นครศรีธรรมราช (30-31 ก.ค.57)
พ.ศ.2558 ศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรและการปฏิบัติงานของบุคลากร มรภ.นครราชสีมา ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ม.วงษ์ชวลิตกุล ม.เทคโนโลยีสุรนารี 23 - 26 มิ.ย.58
พ.ศ.2559 ฝึกปฏิบัติการและติดตามผลการเขียนคู่มือปฏิบัติงานและการเขียนผลงานวิเคราะห์ ขอบุคลากรสายสนับสนุน โรงแรม วี แอล จ.สงขลา 9-12 กุมภาพันธ์ 2559
  สัมมนาจัดทำแผนบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี 2560 ชลนภารีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช  (23-24 พฤภาคม  2559)
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี สวบ. ซันไรส์ บีช อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช  (26-27 พฤภาคม  2559)
  ศึกษาดูงาน มรภ.พิบูลสงคราม ม.นเรศวร มรภ.เพชรบุรี  (2-5 สิงหาคม  2559)
  โครงการขับเคลื่อน SRU MODEL กิจกรรมพัฒนากรรมการบริการวิชาการ   ณ ประสานสุข วิลล่ บีช รีสอร์ท อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช  (5-6 กันยายน 2559)
 พ.ศ.2560 โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวดอนสัก-เกาะพะลวย เกาะพะลวย จ.สฎ 10-12 ตุลาคม 2559
  โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวดอนสัก-เกาะพะลวย 20 ต.ค. 2559
  โครงการขับเคลื่อน SRU MOEL กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 26-30 ธ.ค. 2559 ณ ม.วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ม.พะเยา และ จ.เชียงราย
  พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเกาะพะลวย 8-10 ก.พ.60 อ.ดอนสัก เกาะพะลวย
  โครงการขับเคลื่อน SRU Model กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 20-21 ก.พ.60 เกาะพิทักษ์ อ.หลังสวน จ.ชุมพร
  โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่ 9 ครั้งที่ 2 13-15 มี.ค.60 จ.เพชรบุรี จ.สมุทรปราการ กทม.