นายอพิสิทธิ ชมเชย

0 comment

:
หน้าที่:
ฝ่ายงาน: ฝ่ายพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 077-913333 ต่อ 5115
e-mail: mcci_mc@hotmail.co.th
ความสนใจ: การถ่ายภาพ,นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีต่างๆ
ผลงานที่ผ่านมา:

พ.ศ. 2561

 

พ.ศ. 2560

 

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน

การฝึกอบรมและดูงาน:

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

พ.ศ. 2560