นายพีรพัฒน์ พรหมปาน

0 comment

:
หน้าที่:
ฝ่ายงาน: หัวหน้างานฝ่ายสื่อดิจิทัล
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 0-7791-3333 ต่อ *5103
e-mail: peerapat@sru.ac.th
ความสนใจ: Web Content and Web Design , Multimedia , Digital Media Production , Digital library and Institutional repository , Information Retrieval , Helpdesk management system
ผลงานที่ผ่านมา:


ด้านการพัฒนาเว็บไซต์

  ปัจจุบัน

  พ.ศ. 2562

  พ.ศ. 2560

  พ.ศ. 2554 – 2556

  พ.ศ. 2554

 

ด้านการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Leaning)

  พ.ศ. 2562

 

ด้านผลิตสื่อและโสตทัศนูปกรณ์

พ.ศ. 2562

  พ.ศ. 2561

  พ.ศ. 2560

  พ.ศ. 2560-2555

 

ด้านวิทยากร

พ.ศ.2562

  พ.ศ. 2560

  พ.ศ. 2559

  พ.ศ. 2554

 

ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศอื่นๆ 

รางวัลและการยกย่องเชิดชูเกียรติ:

  พ.ศ.2560

  พ.ศ. 2555

การฝึกอบรมและดูงาน:

  พ.ศ.2562

พ.ศ. 2560

  พ.ศ. 2559

  พ.ศ. 2557

  พ.ศ. 2556

  พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

เป็นกรรมการและงานพิเศษอื่นๆ:

  พ.ศ. 2560

  พ.ศ. 2557

  พ.ศ. 2556-2557

  พ.ศ. 2555

  พ.ศ. 2554-2557