นายธีรวัฒน์ กิจงาม

0 comment

:
หน้าที่:
ฝ่ายงาน: งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝ่ายพัฒนาสื่อดิจิทัล)
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 0-77913-333 ต่อ 5100
e-mail: teerawat.kit@sru.ac.th
ความสนใจ: การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชั่น
ผลงานที่ผ่านมา:

งานวิจัย

พ.ศ. 2558

ผลงาน

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2559

พ.ศ.2560

พ.ศ.2561

รางวัลและการยกย่องเชิดชูเกียรติ:

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2559

พ.ศ.2560

การฝึกอบรมและดูงาน:

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ.2560

พ.ศ.2561