พิมพ์ 

คณะกรรมการบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ

61. 04. 05
posted by: Natpapat Suwannarat
ฮิต: 9289

คณะกรรมการบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อให้การบริหารงานศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ประกอบด้วย

ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา น้อยดอนไพร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองประธานกรรมการ

อาจารย์กานต์ธิดา บุญมา รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายฝึกอบรมและเทคโนโลยีการศึกษา

กรรมการ

ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประธานสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ประธานสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ประธานสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประธานสาขาคอมพิวเตอร์

กรรมการและเลขานุการ

นางศันสนีย์ ชูเชื้อ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาววิลาวัณย์ สมบุรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป