พิมพ์ 

คณะกรรมการบริหารงานศูนย์ภาษา

61. 04. 05
posted by: Natpapat Suwannarat
ฮิต: 6992

คณะกรรมการบริหารงานศูนย์ภาษา เพื่อให้การบริหารงานศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานศูนย์ภาษา ประกอบด้วย

ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา น้อยดอนไพร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองประธานกรรมการ

อาจารย์กิ่งกาญจน์ สุพรศิริสิน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายศูนย์ภาษา

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

นางศันสนีย์ ชูเชื้อ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางเทพินทร์ ภพทวี นักวิชาการภาษา