พิมพ์ 

คณะกรรมการบริหารงานหอสมุดกลาง

61. 04. 05
posted by: Natpapat Suwannarat
ฮิต: 7325

คณะกรรมการบริหารงานหอสมุดกลาง เพื่อให้การบริหารงานหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานหอสมุดกลาง ประกอบด้วย

 ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา น้อยดอนไพร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 รองประธานกรรมการ

นางนันทนา เดชเกิด รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายหอสมุดกลาง

 กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

นางศันสนีย์ ชูเชื้อ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการหงบขวยจ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวประทุมพร วีระสุข บรรณารักษ์